خداوندا اين كشور را از دشمن ،از خشكسالي ،از دروغ دور نگهدار(دعاي داريوش بزرگ در تخت جمشيد)

غزلیات


دلا در عشق تو صد دفترستم
که صد دفتر ز کونين ازبرستم

منم آن بلبل گل ناشکفته
که آذر در ته خاکسترستم

دلم سوجه ز غصه وربريجه
جفاى دوست را خواهان ترستم

مو آن عودم ميان آتشستان
که اين نه آسمانها مجمرستم

شد از نيل غم و ماتم دلم خون
بچهره خوشتر از نيلوفرستم

درين آلاله در کويش چو گلخن
بداغ دل چو سوزان اخگرستم

نه زورستم که با دشمن ستيزم
نه بهر دوستان سيم و زرستم

ز دوران گرچه پر بى جام عيشم
ولى بى دوست خونين ساغرستم

چرم دايم درين مرز و درين کشت
که مرغ خوگر باغ و برستم

منم طاهر که از عشق نکويان
دلى لبريز خون اندر برستم

 
 
 

نوشته شده توسط سورنا در ساعت ۱۷:۲۶ بعد از ظهر | لینک  |